Statuten van Het Huis der Vleugels

TITEL I – Benaming en maatschappelijke zetel

Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk “Het Huis der Vleugels“ afgekort “HDV vzw“ wordt geregeld door de wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002. Ze heeft een onbeperkte duur.
Art 2. De vereniging, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Montoyerstraat 1 te 1000 Brussel, hangt af van het gerechtelijke arrondissement Brussel. De maatschappelijke zetel mag bij beslissing van de algemene vergadering overgeplaatst worden naar iedere andere plaats binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

TITEL II – Sociaal doel

Art. 3. De vereniging heeft tot doel :
a. de vriendschapsbanden te onderhouden tussen al wie belang stelt in de luchtvaart en in haar ontwikkeling. Zij wil bijeenkomsten en onderlinge contacten mogelijk maken in een gebouw voor ontmoeting en ontspanning genaamd : “Het Huis der Vleugels”,
b. een sfeer te creëren waar, door hulpvaardigheid, solidariteit en samenwerking, de morele en materiële toestand van haar leden, en indien nodig van hun familie, verbeterd wordt,
c. mee te werken aan en zich in te zetten voor elke activiteit die aan haar doelstellingen beantwoordt,
d. de vorming van lijnpiloten te bevorderen door leningen te verstrekken die dienen om hen te helpen bij het bekomen van hun vergunning (Leboutte Fonds),
e. de Marie Monseur-Fontaine prijs toe te kennen aan een Belgische vlieger die een opmerkelijke prestatie heeft geleverd, en dit overeenkomstig het desbetreffend reglement.
Art. 4. De vereniging ontzegt zich alle inmenging in communautaire, politieke, filosofische en religieuze materies.

TITEL III – De leden

Sectie 1 – Categorieën
Art. 5. De vereniging is samengesteld uit vier categorieën leden :
a. de effectieve leden,
b. de aangesloten leden,
c. de ereleden,
d. de sympathiserende leden,

Het maximumaantal leden is onbeperkt.
De effectieve leden dragen door hun bijzondere competentie en hun activiteiten rechtstreeks bij tot het verwezenlijken van het sociaal doel; alleen zij hebben stemrecht op de algemene vergadering. Hun aantal mag niet kleiner zijn dan zeven.
De andere soorten leden verlenen hun morele en/of financiële steun.
Art. 6. Kunnen aangenomen worden als effectieve leden :
a. iedereen die deel uitmaakt of uitgemaakt heeft van het varend personeel van de militaire of burgerluchtvaart,
b. iedere persoon die bij de militaire of burgerluchtvaart een kaderfunctie waarneemt of waargenomen heeft,
c. de gebrevetteerde parachutisten, militair of burger.
Art. 7. Als aangesloten leden kunnen aanvaard worden zij die een relevante activiteit uitoefenen of uitgeoefend hebben in de militaire of burgerluchtvaart, evenals hun echtgenoot(-note), de weduwnaars en weduwen en de kinderen of wezen van de drie eerste in Art.5 genoemde soorten leden.
Zullen ambtshalve als aangesloten leden aanvaard worden zij die beantwoorden aan één van de voorwaarden van Art.6. en die behoren tot het actief kader van de Defensie.
Art. 8. Als erelid kan benoemd worden elke persoon die op een bijzondere wijze het belang van de luchtvaart en/of de vereniging heeft gediend en die het erelidmaatschap, aangeboden door de raad van bestuur, aanvaardt.
Art. 9. Mag zijn aansluiting als sympathiserend lid aanvragen elke persoon, sympathisant van het Huis der Vleugels, die door zijn lidmaatschap wil bijdragen aan het welzijn van de vereniging.

Sectie 2 – Toelating
Art. 10. Elke persoon die lid van de vereniging wenst te worden dient een formulier genaamd “ Aanvraag tot lidmaatschap” in te vullen. Een specimen van dit formulier staat in het huishoudelijk reglement.
De aanvraag moet door twee peters, effectieve leden, gesteund worden.
Art. 11. De kandidaturen worden door de raad van bestuur die volgt op de ontvangst van de aanvraag onderzocht. De raad beslist bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. De beslissing van de raad is onherroepelijk en moet niet gestaafd worden. Ze wordt per brief ter kennis van de kandidaat of kandidate gebracht.

Sectie 3 – Ontslag en uitsluiting
Art. 12. De hoedanigheid van lid wordt verloren :
– door ontslag per brief aan de voorzitter van de raad van bestuur gericht,
– indien het lid zijn jaarlijkse bijdrage niet betaald heeft op 31 december en na twee opeenvolgende aanmaningen.
Art. 13. De uitsluiting van een effectief lid kan enkel door de algemene vergadering uitgesproken worden met twee derden meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
Art. 14. Het ontslagnemend of uitgesloten lid evenals de erfgenamen van een ontslagnemend, uitgesloten of overleden lid hebben geen recht op de bezittingen van de vereniging en kunnen nooit de terugbetaling van de betaalde lidgelden eisen. Ze kunnen noch een rekeningsafschrift, noch een overhandiging van rekeningen, noch het plaatsen van zegels, noch een inventaris opvragen of vorderen.

TITEL IV – Bijdragen

Art. 15. Het bedrag van alle bijdragen wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur. Deze bijdrage mag niet hoger zijn dan 125 € per jaar geïndexeerd (basis 100 in 1996).
De ereleden en ambtshalve aangesloten leden zijn vrijgesteld van bijdragen.
Art. 16. De bijdragen worden per kalenderjaar geïnd. De eerste bijdrage van de nieuwe leden, die na één october toetreden, telt ook voor het volgend jaar.

TITEL V – Algemene vergadering
Samenstelling, bevoegdheden en convocatie

Art. 17. De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden. Ze wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.
Art. 18. Behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de algemene vergadering :
– de wijzigingen aan de statuten,
– de ontbinding van de vereniging,
– de benoeming en de uitsluiting van de bestuurders,
– de benoeming en de uitsluiting van de controleurs der rekeningen,
– de jaarlijkse goedkeuring van de budgetten en de rekeningen,
– aan bestuurders en controleurs de kwijting toe te kennen,
– het bedrag van de jaarlijkse bijdrage vast te leggen,
– de uitsluiting van een effectief lid.
Art. 19. De effectieve leden worden op de algemene vergadering uitgenodigd door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van verhindering, door de vice-voorzitter. Zij mogen zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid.
De convocaties worden verstuurd per brief of per tijdschrift minstens acht dagen vóór de vergadering. Zij maken melding van de agenda.
Art. 20. Een algemene vergadering zal jaarlijks samengeroepen worden in de loop van het eerste semester. De raad van bestuur kan op elk moment een algemene vergadering samenroepen. Hij moet dit doen op vraag van een vijfde van de effectieve leden.
Art. 21. Alleen de effectieve leden in orde met hun bijdrage hebben stemrecht. Elk lid heeft één stem; met een volmacht kan hij twee andere leden vertegenwoordigen.
De beslissingen worden genomen met eenvoudige meerderheid van de tegenwoordige of vertegenwoordigde stemmen, behalve in de gevallen waarin er anders wordt over beslist door de wet. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt doorslaggevend.
Art. 22. De beslissingen van de algemene vergadering worden ingeschreven in een register van de processen-verbaal die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris-generaal. Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel waar alle leden er zonder verplaatsing van het register inzage kunnen van nemen.

TITEL VI – Raad van bestuur

Sectie 1 Samenstelling

Art. 23. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minimaal zes en maximaal twaalf leden. Zij worden benoemd en herroepen door de algemene vergadering en gekozen onder de effectieve leden. Een meerderheid van de ambten in de raad van bestuur dient verplichtend aan de in Art.6.a. vermelde leden voorbehouden te worden.
De Raad beslist geldig zodra de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met eenvoudige meerderheid der stemmen .
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of deze van zijn vervanger doorslaggevend.
Art. 24. De duur van het mandaat is vastgesteld op drie jaar. Indien een bestuurder voor om het even welke reden definitief in de onmogelijkheid verkeert om zijn mandaat uit te oefenen, mag de raad van bestuur in zijn vervanging voorzien. Deze aanstelling moet door de volgende algemene vergadering goedgekeurd worden.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Art. 25. Het mandaat van bestuurder wordt kosteloos uitgeoefend. De bestuurders verbinden de vereniging alleen in het raam van de uitoefening van hun mandaat.

Sectie 2 – Organisatie
Art. 26. De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris-generaal en een penningmeester. Bij belet van de voorzitter worden zijn functies waargenomen door de vicevoorzitter of de aanwezige bestuurde met de meeste anciënniteit.

Sectie 3 – Bevoegdheid
Art. 27. De raad van bestuur beheert de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in alle gerechtelijke of buitengerechtelijke aktes. Alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk door de wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering, worden door de raad van bestuur uitgeoefend.
Art. 28. De raad van bestuur mag op zijn verantwoordelijkheid het dagelijks bestuur van de vereniging aan een bestuurder of zelfs aan een derde, al danf niet lid, delegeren. De bevoegdheden van de afgevaardigde worden uitvoerig beschreven in het huishoudelijk reglement.
De bestuurders alsmede de aan het dagelijks bestuur afgevaardigde personen gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan met betrekking tot de verbintenissen van de vereniging.
Art. 29. De raad van bestuur legt elk jaar aan de algemene vergadering het voorstel van budget voor het volgend boekjaar voor. Hij legt eveneens, ter goedkeuring, de rekeningen van het verlopen boekjaar voor.

Sectie 4 Beraadslaging
Art. 30. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of deze van zijn vervanger doorslaggevend. De raad van bestuur mag enkel uitspraak doen over op de agenda ingeschreven zaken.

Sectie 5 Convocatie
Art. 31. De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter telkens het belang van de vereniging dit vereist.
De agenda wordt door de voorzitter opgesteld en bij de convocatie gevoegd.
Art. 32. Wanneer een bestuurder belet is om een vergadering van de raad bij te wonen, mag hij zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen.
Een bestuurder mag slechts een enkele bestuurder vertegenwoordigen.

TITEL VII – Huishoudelijk reglement

Art. 33. De raad van bestuur stelt het huishoudelijk reglement op.
Dit reglement vult de statuten van de vzw aan en vaardigt regels en toepassingsmodaliteiten uit over de organisatie, de administratie en het beheer van de vereniging.
Het huishoudelijk reglement zal ook het gebruik van de installaties reglementeren en de te nemen maatregelen voorschrijven i.v.m. de veiligheid en hygiëne.
Het huishoudelijk reglement en de eventuele wijzigingen zullen slechts in werking treden na hun publicatie.
Alle leden verbinden er zich toe kennis te nemen van dit huishoudelijk reglement en er zich naar te schikken.

TITEL VIII – Verscheidene schikkingen

Art. 34. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Art. 35. De algemene vergadering zal ieder jaar onder zijn effectieve leden twee controleurs aanwijzen belast met de verificatie van de rekeningen van de vereniging met betrekking op het komend boekjaar.
Art. 36. Bij ontbinding van de vereniging wijst de algemene vergadering de vereffenaars aan, bepaalt hun machten alsook de bestemming die aan het netto-actief van het maatschappelijk bezit zal gegeven worden.
Deze bestemming moet zo dicht mogelijk het maatschappelijk doel benaderen waarvoor de ontbonden vereniging werd opgericht.
Deze beslissingen en de namen, beroep en adres van de vereffenaars zullen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden (cfr artikel 20 van de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002).

TITEL IX – Historiek

Art. 37. De eerste raad van bestuur was samengesteld uit vijftien leden.
De volgende stichtende leden werden op 21 december 1937 als bestuurders benoemd :

Voorzitter :
Luitenant-generaal Duvivier;

Vice-Voorzitters :
Graaf d’Oultremont,
Luitenant-generaal Baron Wahis,
Generaal-majoor vlieger Iserantant;

Secretaris-generaal :
Reserve Majoor vlieger Jos. Vuylsteke;

Schatbewaarder :
Reserve Kapitein vlieger L.J. Mahieu;

Bestuurders :
Luitenant-generaal Baron Greindl,
Generaal-majoor Chabeau,
Reserve Majoor vlieger Gaston Lambert,
Advocaat Edouard Lemmens.