Verslag van de Algemene Vergadering van 13 maart 2019

 

 

 

Verslag van de Algemene Vergadering ( A.V.) van 13 maart 2019.

Er waren 33 leden tegenwoordig of vertegenwoordigd.

1.     Inleiding door de Voorzitter François Florkin.

De Voorzitter verwelkomt de aanwezige leden en stelt de agenda van deze Algemene Vergadering voor. Hij vraagt één minuut stilte voor de leden van het Huis der Vleugels (HdV) die tijdens het jaar 2018 overleden zijn.

2.     Goedkeuring van het Verslag A.V. 08 maart 2018.

De Voorzitter verklaart geen opmerkingen te hebben ontvangen op het Verslag van de A.V. van 14 maart 2018 en vraagt of iemand alsnog opmerkingen wenst te maken. Het antwoord is negatief en het Verslag A.V. wordt goedgekeurd.

3.     Verslag van de activiteiten 2018.

De Secretaris-generaal Nicolas Minguet doet verslag van de activiteiten 2018:
·       Overleden leden: 9 leden zijn in 2018 overleden: Camille Goossens, Pierre Debourse, Roger Verhoeven, Thierry Tournay, Eduard Caluwaert, Willy Crenier, Albert Laforce, Alex Malengreze en Ludovic Forgeur.
·       Ledenbestand: 23 nieuwe leden voor het HdV in 2018, 3 leden hebben hun ontslag ingediend. Op 31 december 2018 hadden 277 leden hun lidgeld betaald, waaronder 167 Vieilles Tiges.
·       Toestand Verenigingen/Clubs: op 31 december 2018 hadden 31 Verenigingen/Clubs hun sociale zetel in het HdV.
·       De Raad van Bestuur: in het voorbije jaar vergaderde de RvB 7 maal.
·       Belangrijke gebeurtenissen tijdens het jaar:
o   Nieuwjaarsdrink samen met de VTB,
o   Neerleggen van een bloemenkrans op Remenbrance Day en op het Ereperk,
o   Sponsoring van de “Aviation Night”,
o   Sponsoring voor de nieuwe logementen van de Luchtcadetten te Weelde.
·       Periodisch magazine: in 2018 waren er twee insteken in het VTB magazine.
·       Uitgevoerde werken en aankopen in 2018:
o   Totale renovatie van de Duplex op de 6de en 7de verdieping,
o   Renovatie van de overloop op de 6de verdieping,
o   Installatie van een veiligheidscamera op de overloop 2de verdieping.
·       Voorziene werken en aankopen voor 2019:
o   Renovatie van het brandbeveiligingssysteem voor het ganse gebouw,
o   Aankoop van een nieuwe PC voor het secretariaat.
·       Beheer van het restaurant en de zalen:

Herinnering van de toestand
o   Einde contract van Dhr. Hieu Nguyen: het huurcontract van Dhr.Nguyen is in 2000 gestart en het einde van de tweede huurtermijn (2 X 9 jaar) verviel op 31 augustus 2018. In 2000 werd de maandelijkse huur vastgelegd op 250€/md (zonder lasten) voor een uitbatingsoppervlakte van 520 m², met jaarlijkse indexatie van 3%. De lokalen werden/worden niet zoals het hoort (als goede huisvader) onderhouden, sommige zijn in slechte staat en ook de hygiëne laat te wensen over.
o   Er zijn belangrijke maatregelen te nemen om hieraan te verhelpen en de gevraagde huur komt niet meer overeen met de actuele werkelijkheid en is onvoldoende voor het onderhoud/renovatie van het gebouw.
o   Er werd een nieuwe exploitatievergunning opgesteld die een verhuurperiode van 9 jaar voorziet, met een huurwaarborg van 6 maanden en een minimum huurprijs van 2500€/md. Deze werd door een gespecialiseerd advocatenbureau onderzocht en voorziet alle maatregelen in geval van slecht beheer. Zij verzekert ook de voorkeursbehandeling van onze leden en verenigingen.

Nieuwe elementen sinds de vorige A.V.
o   Midden mei heeft de RvB een nieuwe zaakvoerder gevonden die op 01 september 2018 het beheer moest starten.
o   Midden juni ontving het HdV een brief van de advocaat van Dhr. Nguyen waarin gesteld werd dat de Conventie die in 2000 werd ondertekend niet van toepassing is want volgens hem gaat het om een handelsovereenkomst waarbij de regels, meer bepaald m.b.t. de redenen en de periodes vooropzeg, verschillend zijn.
o   Het HdV gaat hiermee niet akkoord en spant aan rechtszaak aan (bij de Handelsrechtbank) waarbij gesteld wordt dat de Conventie van toepassing is.
o   De Rechtbank heeft de agenda van de voorstelling besluiten en samenvattingen van beide partijen en de openbare rechtszitting vastgelegd op 19 juni 2019.
o   De nieuwe kandidaat uitbater heeft zijn offerte behouden in afwachting van de uitspraak rechtbank.

4.     Verslag van de Penningmeester.

De Penningmeester Luc Defrancq stelt de rekeningen 2018 voor:
·       Kastoestand op 01 januari 2018:               71.305,05€
·       Ontvangsten 2018:                                            122.339,09€
·       Uitgaven 2018:                                     134.266,75€ waarin:
§  11.529,08€  onderhoud infrastructuur,
§  70.648,24€  vernieuwing infrastructuur,
§  20.240,31€  taksen, voorheffingen en belastingen.
·       Kastoestand op 31 december 2018:                     59.377,39€
Bijgevolg een negatief saldo van 11.927,66€ tussen 01/01/18 en 31/12/18.
·       Budget 2019:
o   Ontvangsten:                            134.500€
o   Courante uitgaven:                      97.500€
o   Investeringen:
§  Brandbeveiliging:            10.000€
§  Informatica:                     2.000€
o   Verwacht financieel resultaat:       + 24.700€
·       Er dient ook rekening te worden gehouden met de waarde van het gebouw op 31/12/18:
o   1.026.780€ in verkoopwaarde ( belastingaanslag Vzw),
o   Verzekerde waarde 2.888.069€ (+ 90.575€ inhoud) zonder de waarde van het terrein.
De Voorzitter bedankt de Penningmeester voor zijn klare uiteenzetting.

5.     Verslag van de Toezichthouders.

Mevr. Marie-Christine Lybaert leest het verslag van de toezichthouders voor. Ze stellen met voldoening vast dat de rekeningen 2018 met de meeste zorgvuldigheid werden bijgehouden, waardoor een goed gestructureerd en getrouw overzicht van het financiële resultaat van de Vzw. gegeven wordt.
De Controleurs stellen bijgevolg voor dat de A.V. de door de RvB voorgestelde rekeningen van het laatste werkjaar goedkeurt.

6.     De A.V. keurt de rekeningen 2018 en het voorgestelde budget 2019 goed. Zij ontlast de Toezichthouders en Bestuurders voor de rekeningen 2018.

7.     Aanstelling van twee Toezichthouders.

De Voorzitter deelt mee dat Xavier Janssens nog beschikbaar is voor het komende jaar. Hij vraagt of Mevr. Lybaert nog beschikbaar is. De twee Toezichthouders Janssens en Lybaert worden terug voor 2019 aangesteld.

8.     Verkiezing bestuurders.

Er is geen enkele bestuurder einde mandaat noch ontslagnemend.
Er heeft zich geen enkele kandidaat gemeld voor de oproep van een plaats “bestuurder Vliegend Personeel”.
Bijgevolg blijven de actuele bestuurders in functie voor één jaar.

9.     De Voorzitter sluit de A.V. en bedankt de bestuurders voor het geleverde werk ten voordele van het HdV in 2018.