Privacyverklaring met betrekking tot de toepassing EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

 

Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt door het HDV en zullen zonder uw toestemming nooit voor commerciële doeleinden doorgegeven worden aan derde partijen.

Het HDV verbindt er zich toe de gegevens zorgvuldig, veilig en verantwoordelijk te gebruiken.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens.

Via uw “aanvraag voor lidmaatschap” vragen wij u een beperkt aantal persoonsgegevens zoals naam, voornaam, nationaliteit, adres, geboortedatum en plaats, telefoon of gsm-nummer, e-mail adres, taalstelsel, beroep en gegevens van uw luchtvaartkwalificaties of lidmaatschap luchtvaartverenigingen.

Deze gegevens dienen voor administratieve doeleinden, zoals opname in de ledenlijst, bepalen van uw lidmaatschapscategorie, uitnodigingen voor specifieke bijeenkomsten, verzenden van nieuwsbrieven of berichten.

Deze persoonsgegevens worden opgenomen in het ledenbestand van het HDV en worden bewaard tot op het ogenblik dat men geen lid meer is of tot bij overlijden.

De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden hierboven vermeld en worden in geen geval doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Beveiliging van persoonsgegevens.

Het HDV heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om de databank waarin uw gegevens opgenomen zijn te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, tegen ongeoorloofd gebruik, tegen verlies of diefstal van uw gegevens.

Als uw gegevens door een datalek zouden vrijkomen wordt u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

De Vzw. HDV is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring vragen hebt hierover kan u contact opnemen via onderstaande gegevens:

Secretaris-generaal HDV

Montoyerstraat 1/32

B-1000 Brussels

Tel/Fax 32-2-514 67 49 (bureel)     gsm: +32-477 18 38 03

mda.hdv@skynet.be

 

Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derde partijen.

Onze databank is niet toegankelijk voor derden, inbegrepen de andere leden van het HDV, ook niet via de website www.huisdervleugels.be

De verzamelde gegevens worden ook niet aan derden doorgegeven, tenzij we u dat uitdrukkelijk meedelen voor een specifieke actie of tenzij we wettelijk verplicht zijn om de gegevens mee te delen.

Foto’s

Sfeer-en groepsfoto’s kunnen genomen worden gedurende activiteiten in het HDV. De leden worden op de hoogte gebracht dat deze foto’s eventueel gepubliceerd worden in verslagen, interne documenten en in onze  “inlegbladjes” van het VTB Magazine.

Ieder lid zal aan de beheerder van onze databank zijn beslissing, om op deze foto’s te mogen verschijnen of niet, laten weten.

Uw privacy keuze.

Op uw “aanvraag tot lidmaatschap” kunt u al dan niet de toestemming geven om uw e-mailadres, telefoon- en gsm-nummer op te nemen in de ledenlijst.

Uw recht van inzage, verbetering en verwijdering.

U beschikt over een recht van inzage, verbetering en verwijdering met betrekking tot uw gegevens.

Stuur daarvoor een verzoek (met datum en handtekening) met een kopie van uw identiteitskaart naar het secretariaat van het HDV hierboven vermeld.

Het HDV bewaart de persoonsgegevens voor de duur van het lidmaatschap, jaarlijks hernieuwbaar. Indien het lid al dan niet op eigen aanvraag geschrapt wordt, worden alle persoonsgegevens geschrapt.

Gegevensbeschermingsautoriteit.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u direct contact op te nemen met het HDV. U hebt altijd het recht om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. De Privacy Commissie is voor België in deze de toezichthoudende autoriteit.

Privacybeleid m.b.t. onze website.

U kunt de website www.mda-hdv.be/nl/  bezoeken zonder uw persoonsgegevens mee te delen.

We registreren gegevens over de verbinding die u maakt met de website en over de software en de apparatuur die u daartoe gebruikt. Deze informatie omvat o.a. uw IP-adres, het tijdstip waarop u de website bezoekt, het type browser en het type en het merk van de apparatuur die u gebruikt en de pagina’s die u bezoekt. Deze gegevens worden gebruikt om statistieken op te maken en om aan de hand van analyses van het surfgedrag bezoekers de kwaliteit van de website en van onze dienstverlening te verbeteren. Deze informatie kan ook gebruikt worden om het aanbod op de website aan te passen aan nieuwe mogelijke behoeften.

Wanneer u komt op www.mda-hdv.be/nl  een cookie in uw browser geplaatst die ons toelaat u als bezoeker van onze website te herkennen.

De website HDV bevat hyperlinks naar websites die niet door het HDV beheerd worden. Dergelijke hyperlinks worden u louter ter informatie aangeboden. We raden u aan bij het raadplegen van deze websites hun privacybeleid nauwkeurig te lezen.

Wijziging privacyverklaring.

Het HDV kan zijn privacyverklaring wijzigen. Wanneer toepasselijk zal van deze wijziging een aankondiging gebeuren op de website HDV.

 

Opgesteld in mei 2018