DOWLOAD De Nieuwe statuten 2022

 

 

 

Inhoud

 1. Benaming en maatschappelijke zetel
 2. Doel van de VZW
 3. Voorwerp – of activiteiten – van de VZW
 4. Duur van de VZW
 5. De effectieve leden van de VZW
 6. De toegetreden leden van de VZW
 7. Ereleden
 8. Ontslag, uitsluiting en schrapping van effectieve leden
 9. Schrapping van toegetreden leden
 10. Jaarlijks lidgeld
 11. Algemene vergadering : samenstelling, bevoegdheden en convocatie
 12. Bestuursorgaan
 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
 14. Het intern reglement
 15. Slotbepalingen

 

 

 1. Benaming en maatschappelijke zetel
  • De vereniging heeft de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk (VZW), geregeld door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). De vereniging draagt de naam “Het Huis der Vleugels“, afgekort “HDV“.
  • Het zeteladres ligt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, meer bepaald in de Montoyerstraat 1 te 1000 Brussel. Enkel de algemene vergadering heeft de bevoegdheid tot zetelwijziging.
  • Het zeteladres mag bij beslissing van de algemene vergadering overgeplaatst worden naar iedere andere plaats binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 2. Doel van de VZW

2.1       De VZW is opgericht met een belangloos oogmerk. Er is geen winstuitkering en de VZW kan geen vermogensvoordeel uitkeren aan de leden, de bestuurders of enig ander persoon, behalve voor het in de statuten bepaalde belangloze doel.

2.2      De VZW heeft tot doel :

2.2.1  De vriendschapsbanden te onderhouden tussen al wie belang stelt in de lucht- en ruimtevaart en in haar ontwikkeling. Zij wil bijeenkomsten en onderlinge contacten mogelijk maken in een gebouw voor ontmoeting en ontspanning genaamd  “Het Huis der Vleugels”.

2.2.2  Een sfeer te creëren waar, door hulpvaardigheid, solidariteit en samenwerking, de morele en materiële toestand van haar leden, en indien nodig van hun familie, verbeterd wordt.

2.2.3  Mee te werken aan- en zich in te zetten voor elke activiteit die aan haar doelstellingen beantwoordt.

 1. Voorwerp – of activiteiten – van de VZW

3.1       De activiteiten van de VZW bestaan in het ter beschikking stellen van infrastructuur aan haar leden, zoals bijvoorbeeld vergaderfaciliteiten, een bar, een feestzaal, keuken, restaurant, tentoonstellingsruimte, conferentiemogelijkheden enz… Dit impliceert het integraal beheer van het gebouw dat eigendom is van de vereniging, inclusief het verhuren van bepaalde delen van het gebouw.

3.2       De vorming van lijnpiloten bevorderen door het verstrekken van leningen die dienen om hen te helpen bij het bekomen van hun initiële- of verdere vliegvergunningen. Deze activiteit draagt de specifieke naam “Beurs Leboutte”.

3.3       De Marie Monsoeur-Fontaine prijs toekennen aan één of meerdere Belgische vlieger of bemanningslid die een opmerkelijke prestatie heeft geleverd, en dit overeenkomstig het door het bestuursorgaan opgesteld intern reglement. In principe gebeurt deze toekenning jaarlijks.

3.4     Het organiseren van activiteiten of evenementen ten einde alle initiatieven in het domein van de lucht- en ruimtevaart te stimuleren, zoals bijvoorbeeld het promoten van het wetenschappelijk onderzoek, van toekomstige ontwikkelingen en evoluties, projecten, prestaties enz…

3.5       De vereniging verbiedt alle activiteiten omtrent – en elke inmenging in – communautaire, politieke, filosofische en religieuze materies. De ter beschikking gestelde infrastructuren kunnen nooit voor dergelijke activiteiten gebruikt en verhuurd worden.

3.6       De VZW mag alle handelingen stellen om de activiteiten van de VZW te organiseren om op die wijze het belangloze doel van de VZW te realiseren. De opbrengsten hieruit kunnen enkel besteed worden aan het belangloze doel.

3.7     De in deze Par 3 opgesomde activiteiten gelden enkel als voorbeelden en zijn niet limitatief : ook andere activiteiten kunnen en mogen georganiseerd worden.

 

 1. Duur van de VZW
  • De VZW is opgericht voor onbepaalde duur.
  • Zij kan slechts vrijwillig ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen qua vormvereisten, het bijzondere quorum inzake aanwezigheid en het akkoord van 4/5 van de effectieve leden, die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering.

 

 1. De effectieve leden van de VZW

5.1      De effectieve leden zijn de leden die deel uitmaken van de algemene vergadering en dus deel uitmaken van het hoogste beleidsorgaan. Ze hebben er effectief stemrecht. Hun aantal mag niet kleiner zijn dan 2.

5.2      Kunnen aangenomen worden als effectieve leden :

5.2.1  Iedereen die deel uitmaakt of uitgemaakt heeft van het varend personeel van de militaire- of burgerluchtvaart, inclusief alle takken van de sport- en vrijetijd luchtvaart.

5.2.2  Iedereen die bij de militaire-, burger- of sportluchtvaart een kaderfunctie waarneemt of waargenomen heeft.

5.2.3  De gebrevetteerde parachutisten, militair of burger.

5.3      Kandidaat effectieve leden dienen hun aanvraag schriftelijk of per E-Mail te richten aan het bestuursorgaan. Die aanvraag moet duidelijk aantonen dat de kandidaat beantwoordt aan minstens één van de voorwaarden vermeld in 5.2 hierboven. Een formulier genaamd  “Aanvraag tot lidmaatschap”  is in het intern reglement opgenomen en is terug te vinden op de website van de vereniging.

5.4      Het bestuursorgaan beslist of de kandidatuurstelling al dan niet aanvaard wordt. Deze beslissing dient niet gemotiveerd te worden.

5.5      De algemene vergadering wordt geïnformeerd over de nieuw toegelaten leden.

5.6     De effectieve leden beschikken over de volheid van het lidmaatschap d.w.z. dat zij de rechten bezitten die hen door de wet en de statuten zijn toebedeeld. Als leden van het hoogste gezagsorgaan van de VZW bepalen zij het beleid van de vereniging. Ze kunnen alle documenten (notulen, verslagen, jaarrekeningen, begroting, facturen, analyses, rapporten enz…) consulteren op het zeteladres.

5.7     Elk effectief lid heeft op de algemene vergadering één gelijke stem.

 

 1. De toegetreden leden van de VZW

6.1     De toegetreden leden van de VZW zijn de leden die enkel aansluiten om te genieten van de activiteiten en de faciliteiten van de VZW of die op één of andere wijze sympathiseren met de vereniging door hun financiële steun te betuigen onder de vorm van het betalen van een jaarlijks lidgeld.

6.2     Een toegetreden lid aanvaardt een band met de VZW die inhoudt dat hij aan de activiteiten wil deelnemen en de doelstellingen van de VZW erkent en onderschrijft.

6.3     Worden ambtshalve als toegetreden leden beschouwd, zij die beantwoorden aan één van de voorwaarden van Para 5.2 hierboven én die bovendien behoren tot het actief kader van Defensie.

6.4     Als toegetreden leden kunnen ook aanvaard worden zij die een relevante activiteit uitoefenen of uitgeoefend hebben in de militaire- , burger- of sportluchtvaart, evenals hun echtgenoot(-note), de weduwnaars en weduwen en de kinderen of wezen. Het bestuursorgaan beslist over de aanvaarding of weigering van de kandidaat toetredende leden. Deze beslissingen dienen niet gemotiveerd te worden.

6.5     De echtgenoot(-note), de weduwnaars en weduwen en de kinderen of wezen van effectieve leden of overleden effectieve leden, kunnen aanvaard worden als toegetreden leden.

6.6     De toegetreden leden hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. Ze mogen wel aanwezig zijn op de algemene vergadering. Ze kunnen enkel op het zeteladres de notulen van de algemene vergaderingen inzien, met uitsluiting van alle andere interne documenten.

 

 1. Ereleden

7.1    Als erelid kan benoemd worden elke persoon die op een bijzondere wijze het belang van de lucht- of ruimtevaart en/of de vereniging heeft gediend en die het erelidmaatschap, aangeboden door het bestuursorgaan, aanvaardt. Eventueel kan dit ook postuum toegekend worden.

7.2    De benoeming zelf moet – op voorstel van het bestuursorgaan – door de algemene vergadering goedgekeurd worden.

 

 1. Ontslag, uitsluiting en schrapping van effectieve leden

8.1    Elk effectief lid kan zijn ontslag indienen. Dit dient schriftelijk of per E-Mail te gebeuren en gericht te zijn aan het bestuursorgaan.

8.2    Voor de uitsluiting van een effectief lid gelden dezelfde regels als voor een statutenwijziging. De algemene vergadering kan enkel tot de uitsluiting van een effectief lid besluiten wanneer ten minste 2/3 van de effectieve leden aanwezig is. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig. De nieuwe algemene vergadering beraadslaagt en besluit dan op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Een beslissing is alleen geldig wanneer 2/3 van de uitgebrachte stemmen wordt verkregen, waarbij eventuele onthoudingen niet worden meegerekend.

 

8.3    Alle effectieve leden dienen in orde te zijn met hun jaarlijks lidgeld. Indien dit niet het geval is, wordt het effectief lid geacht vrijwillig ontslag te nemen en zal hij – na twee schriftelijke aanmaningen – ambtshalve door het bestuursorgaan geschrapt worden.

8.4    Het ontslagnemend of uitgesloten lid – evenals de erfgenamen van een ontslagnemend, uitgesloten of overleden lid – hebben geen recht op de bezittingen van de vereniging en kunnen nooit de terugbetaling van de betaalde lidgelden eisen.

 

 1. Schrapping van toegetreden leden
  • Indien een toegetreden lid zijn jaarlijkse bijdrage niet betaald heeft op 31 december zal hij – na twee opeenvolgende schriftelijke aanmaningen – geacht worden ontslag te nemen en zal hij door het bestuursorgaan ambtshalve geschrapt worden.

 

 1. Jaarlijks lidgeld

10.1   Alle leden zijn statutair verplicht een jaarlijks lidgeld te betalen, met uitzondering van de ereleden en de ambtshalve toegetreden leden, waarvan sprake in Par 6.3 hierboven.

10.2   Het bedrag wordt jaarlijks bepaald door de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan.

10.3   De bijdragen worden per kalenderjaar geïnd. De eerste bijdrage van nieuwe leden, die na één september toetreden, telt ook voor het volgend jaar.

10.4    Het maximumbedrag van dit jaarlijks lidgeld bedraagt 250 Euro.

 

 1. Algemene vergadering : samenstelling, bevoegdheden en convocatie

11.1    De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden. Ze wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan. Bij belet van de voorzitter worden zijn functies waargenomen door de vicevoorzitter en bij diens afwezigheid, door de aanwezige bestuurder met de meeste anciënniteit in het bestuursorgaan.

11.2   Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor :

 • De statutenwijziging;
 • Benoeming en afzetting van de bestuurders;
 • Benoeming van één of meerdere controleurs van de rekeningen;
 • De kwijting aan de bestuurders en de controleurs;
 • In voorkomend geval, het instellen van een vordering tegen bestuurders of controleurs;
 • Goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting;
 • De ontbinding van de vereniging;
 • De uitsluiting van een effectief lid;
 • Een inbreng om niet van een algemeenheid doen of aanvaarden (d.w.z. activa of passiva aan een andere vereniging overdragen of van een andere vereniging ontvangen, zonder dat hiervoor een vergoeding moet betaald worden);
 • Alle substantiële wijzigingen omtrent het gebouw, waarvan de vereniging de eigenaar is, zoals infrastructuurwerken, renovaties, hypothecaire leningen, verkoop, uitbreidingen, afbraak enz…, met uitzondering van de dringend noodzakelijke infrastructuurwerken;
 • Alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.

 

11.3    De effectieve leden worden op de algemene vergadering uitgenodigd door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van verhindering, door de vicevoorzitter. Zij mogen zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid.

11.4    De convocaties worden persoonlijk aan de effectieve leden verstuurd per brief of per E-Mail, aangevuld door de publicatie in het tijdschrift van het Huis der Vleugels, minstens vijftien dagen vóór de vergadering. De convocatie maakt melding van de agenda.

11.5   Een algemene vergadering zal jaarlijks samengeroepen worden in de loop van het eerste semester. Het bestuursorgaan kan bovendien op elk moment een algemene vergadering samenroepen. Het bestuursorgaan moet ook een algemene vergadering samenroepen wanneer 1/5 van de effectieve leden dat vraagt.

11.6   Alleen de effectieve leden, in orde met hun lidgeld van het voorgaande jaar, hebben stemrecht. Elk lid heeft één stem. Met een volmacht mag elk effectief lid maximum twee andere effectieve leden vertegenwoordigen.

11.7   De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van de aanwezige- en de vertegenwoordigde leden en zonder aanwezigheidsvereiste, tenzij de wet of de statuten het anders bepalen. Onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt doorslaggevend.

11.8   De beslissingen van de algemene vergadering worden ingeschreven in een register van de processen-verbaal, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris-generaal. Dit register wordt bewaard op het zeteladres, waar alle leden en belanghebbende derden er zonder verplaatsing van het register inzage kunnen van nemen.

11.9   Het is verboden om buiten de agenda te beslissen.

11.10    Er moet apart gestemd worden over de jaarrekening en de kwijting van de bestuurders en controleurs. De goedkeuring van de jaarrekening houdt dus geen automatische kwijting in van de bestuurders en controleurs.

11.11    Voor de statutenwijziging gelden dezelfde regels als voor de uitsluiting van een effectief lid, namelijk : de algemene vergadering kan enkel geldig besluiten wanneer ten minste 2/3 van de effectieve leden aanwezig is. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig. De nieuwe alge mene vergadering beraadslaagt en besluit dan op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Een beslissing is alleen geldig wanneer 2/3 van de uitgebrachte stemmen wordt verkregen, waarbij eventuele onthoudingen niet worden meegerekend.

 

 

 1. Bestuursorgaan

12.1   De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, samengesteld uit minimaal vier effectieve leden, die de functies verzekeren van                                  voorzitter, vicevoorzitter, secretaris-generaal en penningmeester. Zij worden benoemd en herroepen door de algemene vergadering. Er is geen maximum aan het aantal bestuurders zodat het steeds mogelijk is om een bekwame en geïnteresseerde kandidaat in een bestuursmandaat te benoemen, zonder dat een andere bestuurder ontslag moet nemen.

12.2    Het bestuursorgaan zal steeds proberen de helft van de mandaten te laten bezetten door een effectief lid dat deel uitmaakt  of uitgemaakt heeft van het varend personeel van de militaire- , burger- of sportluchtvaart. Het aantal varend personeel in het bestuursorgaan mag hoe dan ook nooit lager zijn dan 1/3 van het aantal mandaten in het bestuursorgaan.

12.3    Indien het bestuursorgaan geen kandidaat vindt die deel uitmaakt of uitgemaakt heeft van het varend personeel van de militaire- , burger- of sportluchtvaart, zal aan de algemene vergadering voorgesteld worden om de open kandidatuur toe te wijzen aan een lid, behorende tot de categorie van effectieve leden beschreven in paragraaf 5.2.2 en 5.2.3 hierboven. De regel dat 1/3 van de mandaten moet voorbehouden zijn aan een varend personeel, dient wel steeds gerespecteerd te worden.

12.4   De duur van het mandaat is vastgesteld op drie jaar.

12.5    Indien een bestuurder voor om het even welke reden definitief in de onmogelijkheid verkeert om zijn mandaat uit te oefenen, mag het bestuursorgaan in zijn vervanging voorzien via coöptatie van een nieuwe, vervangende bestuurder. Deze tijdelijke aanstelling moet dan door de volgende algemene vergadering bekrachtigd worden.

12.6    De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

12.7    Het mandaat van bestuurder wordt kosteloos uitgeoefend. De bestuurders verbinden de vereniging alleen in het raam van de uitoefening van hun mandaat.

12.8   Het bestuursorgaan benoemt onder zijn leden een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris-generaal en een penningmeester. Bij belet van de voorzitter worden zijn functies waargenomen door de vicevoorzitter en bij diens afwezigheid, door de aanwezige bestuurder met de meeste anciënniteit in het bestuursorgaan.

12.9   De ambtsbeëindiging van een bestuurder kan vrijwillig zijn : de bestuurder zelf neemt vrijwillig ontslag en hoeft dit niet te motiveren. Hij dient dit schriftelijk te melden aan de voorzitter van het bestuursorgaan.

12.10 Een bestuurder kan, bij beslissing van de algemene vergadering, ook gedwongen worden om zijn ambt te beëindigen. Deze beslissing wordt voorbereid door het bestuursorgaan en expliciet op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering vermeld. Het voorstel tot afzetting als bestuurder, dient door het bestuursorgaan gemotiveerd te worden.

 

 1. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

13.1   Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk door de wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering, worden dus door het bestuursorgaan uitgeoefend.

13.2   Het bestuursorgaan mag – op zijn verantwoordelijkheid – het dagelijks bestuur van de vereniging aan één of meerdere bestuurders of zelfs aan een derde, al dan niet lid, delegeren. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. De wijze van benoeming, de wijze van ambtsbeëindiging en de wijze waarop de dagelijkse bestuurders hun bevoegdheid uitoefenen – alleen, gezamenlijk of als college – worden in het intern reglement vastgelegd.

13.3   De bestuurders of de voor het dagelijks bestuur afgevaardigde personen gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan met betrekking tot de verbintenissen van de vereniging.

13.4   Het bestuursorgaan legt elk jaar aan de algemene vergadering het voorstel van begroting voor het volgend boekjaar voor. Het legt eveneens, ter goedkeuring, de rekeningen van het verlopen boekjaar voor.

13.5   De beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige leden van het bestuursorgaan, met uitsluiting van de afwezigen en van de onthoudingen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of deze van zijn vervanger doorslaggevend.

13.6   Bestuurders die niet aanwezig kunnen zijn op de vergadering van het bestuursorgaan, kunnen zich niet laten vertegenwoordigen en kunnen dus geen volmacht geven aan een andere bestuurder.

13.7   Het bestuursorgaan vergadert op uitnodiging van de voorzitter telkens het belang van de vereniging dit vereist. De agenda wordt door de secretaris-generaal, in samenspraak met de voorzitter, opgesteld en bij de convocatie gevoegd.

13.8   Er is een aanwezigheidsvereiste om geldig te kunnen beslissen : minstens de helft van de bestuurders moet aanwezig zijn.

13.9   Het bestuursorgaan mag enkel beslissen over de op de agenda ingeschreven punten.

13.10 Het bestuursorgaan kan ook schriftelijk tot een geldig besluit of beslissing komen door een eenparig, unaniem – niemand stemt afwijkend – schriftelijk besluit van alle bestuurders. E-Mail wordt uitdrukkelijk beschouwd als een schriftelijk besluit. Er zijn geen beperkingen voorzien : alle besluiten of beslissingen kunnen op die wijze rechtsgeldig genomen worden.

 

 

 1. Het intern reglement

14.1    Het bestuursorgaan stelt het intern reglement op.

14.2   Dit reglement vult de statuten van de vzw aan en vaardigt regels en toepassingsmodaliteiten uit over de organisatie, de administratie en het beheer van de vereniging. Het intern reglement zal ook het gebruik van het gebouw en de installaties reglementeren en de te nemen maatregelen voorschrijven i.v.m. de veiligheid en hygiëne.

14.3   Het intern reglement en de eventuele wijzigingen zullen slechts in werking treden na hun goedkeuring door het bestuursorgaan.

14.4   Alle leden – zonder uitzondering – verbinden er zich toe kennis te nemen van dit intern reglement en er zich naar te schikken.

14.5   De laatste goedgekeurde versie van het intern reglement bevindt zich op het zeteladres van de vereniging en is terug te vinden op de website van de vereniging.

 

 1. Slotbepalingen

15.1    Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

15.2   De algemene vergadering zal ieder jaar één of meer controleurs aanduiden belast met de controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid van de uitgevoerde verrichtingen. Zij brengen verslag uit aan de algemene vergadering. Deze prestatie is onbezoldigd en kan zowel uitgevoerd worden door een effectief lid, een toegetreden lid of een derde.

15.3   Bij ontbinding van de vereniging wijst de algemene vergadering de vereffenaars aan, bepaalt hun bevoegdheden alsook de bestemming die aan het netto-actief van het maatschappelijk bezit zal gegeven worden.

15.4    Het netto-actief kan enkel bestemd worden voor een belangloos doel. Deze bestemming moet bovendien zo dicht mogelijk het maatschappelijk doel benaderen waarvoor de ontbonden vereniging werd opgericht.

15.5   Statutaire handtekeningsclausule : voor alle bankzaken en het tekenen van alle verbintenissen, overeenkomsten of contracten volstaat één handtekening van één van de volgende bestuurders om de VZW geldig te vertegenwoordigen : de handtekening van ofwel de voorzitter, ofwel van de secretaris-generaal ofwel van de penningmeester. Dit doet geen afbreuk aan het principe dat alle beslissingen intern de vereniging, voorafgaandelijk aan de handtekening, enkel kunnen genomen worden door het collegiaal bestuursorgaan, nooit door één of meerdere bestuurders buiten het collegiaal bestuursorgaan om. De gemachtigden voor deze handtekenigsclausule worden aangesteld en eventueel afgezet door de algemene vergadering.

15.6    De statuten zijn opgesteld in het Nederlands en het Frans. Beide teksten zijn gelijkwaardig.