Huishoudelijk Reglement van Het Huis der Vleugels v.z.w.

 

 

SECTIE I – Algemeenheden

Artikel 1 Dit reglement is ter uitvoering van artikel 33 van de nieuwe statuten opgesteld, welke door beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de vereniging op 8 december 2004 werden goedgekeurd.

SECTIE II – Sociaal doel

Artikel 2

De implementatie van het sociale doel valt onder de bevoegdheden van de voorzitter. Zij kan, voor bijzondere doelstellingen, aan de vice-voorzitter of andere leden van de raad van bestuur (R.V.B.) afgevaardigd worden. Deze verantwoordelijkheidsgebieden worden in de afdeling VII van dit reglement aangegeven. SECTIE III – Toetreding

Artikel 3

3.1.Elke persoon die lid van de VZW wil worden moet een formulier invullen genaamd “Toetredingsaanvraag”. Een specimen van dit formulier bevindt zich in bijlage 1 De aanvraag moet door twee effectieve leden ondersteund worden.nbDe formulieren zijn beschikbaar in het secretariaat en de bar van het Huis der Vleugels. Ze kunnen eveneens van het Internet worden afgeladen.

3.2. Ieder aangenomen lid, in regel voor bijdrage, wordt in het bezit van een lidkaart gesteld. De kaarten zijn ter beschikking in de bar van het Huis der Vleugels.

SECTION IV – De bijdragen

Artikel 4

4.1. Overeenkomstig de beschikkingen van artikel 15 van de statuten, worden de bijdragen van de verschillende categorieën van leden door de algemene vergadering (A.V.) op voorstel van de raad van bestuur bepaald (R.V.B.).

SECTIE V – De Algemene Vergadering (A.V.)

Artikel 5

5.1. De A.V. is het beraadslagend orgaan van de VZW. Enkel de effektieve leden moeten er bijeengeroepen worden, hoewel alle leden mogen aanwezig zijn.

5.2. De agenda, die door de raad van bestuur wordt opgesteld, zal verplicht de volgende punten omvatten:

– de toespraak van de voorzitter;
– de goedkeuring van het verslag van de vorige A.V.;
– het verslag van de penningmeester;
– de kwijting aan de bestuurders voor het afgelopen beleid;
– het project van de begroting en de vaststelling van de bijdragen voor het nieuwe boekjaar;
– de aanduiding indien noodzakelijk van twee controleurs der rekeningen;
– de verkiezing van bestuurders

5.3. Wanneer een effectief lid een punt wil plaatsen op de agenda, moet hij de R.V.B. ervan schriftelijk op de hoogte brengen zo spoedig mogelijk en minstens acht dagen vóór de A.V.

5.4. Elk ondertekend voorstel van een aantal leden gelijk aan het 20ste van de laatste jaarlijkse lijst van de werkelijke leden, moet automatisch op de agenda worden geplaatst (zie wet op VZW van 27.06.1921 artikel 6).

5.5. Bij de verkiezingen van de bestuurders, zal elk werkelijk lid in regel voor bijdragen een stembiljet en hoogstens twee bijkomende biljetten ontvangen volgens het aantal volmachten die hij in handen heeft.

5.6. De volmachten moeten niet nominatief zijn; zij kunnen slechts uitgaan van werkelijke leden in regel voor bijdrage .Elk werkelijk lid beschikt over een stem en kan drager van twee volmachten zijn.

5.7. Het stembiljet omvat de namen van alle kandidaten die door de R.V.B. werden aanvaard; deze zijn in alfabetische volgorde geördend. et aantal vacante posten zal er eveneens vermeld worden.Elk stemmend lid zal de naam van elke kandidaat, die zijn stem verdient, aankruisen . De kandidaten die het grootste aantal stemmen hebben ontvangen, zijn verkozen; in geval van gelijkheid van stemmen zal het lid met de meeste anciënniteit verkozen worden.

5.8. Twee stemopnemers, niet- kandidaten, worden door de A.V. onder de aanwezige effectieve leden aangesteld. Zij zullen overgaan tot het nauwkeurige onderzoek van de schriftelijke stemmingen .

5.9. De stemming is geheim; behalve onenigheid, zullen de stembiljetten en de volmachten vernietigd worden na het opstellen, door de stemopnemers, van een PROTOCOL van de stemming. SECTIE VI – De Raad van Bestuur (R.B.V.)

Artikel 6

6.1. Ieder effectief lid van VZW kan zijn kandidatuur als bestuurder voorleggen. De kandidaturen zullen schriftelijk gericht zijn aan de voorzitter, uiterlijk 7 werkdagen vóór de datum voorzien voor de algemene vergadering. In geval van vacature van een mandaat, kunnen kandidaturen uitzonderlijk in de algemene vergadering aanvaard worden.

6.2. Door hun kandidatuurstelling, stemmen de verkozen leden van de R.V.B. ermee in om de activiteiten te vervullen die de R.V.B. hun voorbehoudt door beslissing van zijn eerste vergadering volgend op de statutaire algemene vergadering.

6.3. De R.V.B wordt aangesteld en werkt overeenkomstig de stipulaties van de statuten. 3

6.4. Buiten de gegrond erkende reden van ziekte, zal iedere bestuurder, die tijdens hetzelfde mandaatafwezig is aan drie vergaderingen, achtereenvolgend of niet, zonder zich te laten vertegenwoordigen, of aan vijf vergaderingen door gebruik te maken van volmachten, door de R.V/B. als automatische ontslaggever beschouwd kunnen worden. De belanghebbende zal niettemin verzocht worden om zich te verantwoorden.

6.5. Ieder lid van de R.V.B. is vrij zijn mandaat van bestuurder op te geven. In de mate van het mogelijke zal hem gevraagd worden om zijn activiteiten voort te zetten tot zijn vervanging. Deze opzegging neemt hem de kwaliteit van lid van de vereniging niet af.

6.6. Behalve de functies van voorzitter, vice-Voorzitter, secretaris-generaal en penningmeester, omvat de R.V.B. acht leden zonder dat hun een specifiek mandaat werd opgelegd door de algemene vergadering. Om de taken te verdelen en de verantwoordelijkheden te delen, aanvaarden deze bestuuurders elk volgens hun bekwaamheid één of meer activiteiten hieronder bepaald: – de functie van adjunkt secretaris-generaal – sociale aangelegenheden – juridische aangelegenheden – public relations – het beheer van het flatgebouw – veiligheid en hygiëne – culturele- en ontspanningsaangelegenheden

6.7. Werkingsschema

SECTIE VII – Verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Artikel 7

7.1. De respectieve bevoegdheden van de leden van de R.V.B. worden momenteel op de volgende manier verdeeld :

7.2. De voorzitter

Zijn voornaamste bevoegdheden zijn : – de definitie van het algemene beleid inzake de V.Z.W, politiek die hij aan de goedkeuring van de R.V.B. en de algemene vergadering voorlegt; – het leiden van de vergaderingen van de A.V. en de R.V.B. – de goedkeuring van het project van de notulen van de vergaderingen van de R.V.B. en de A. V.; – de handtekening van de stukken, samen met de S.G., die de VZW binden.

Artikel 8 De vice-voorzitter

8.1. Hij wordt over het algemeen belast met de voorzitter in al zijn functies bij te staan en om hem te vervangen in geval van verhindering.

8.2 Hij is in het bijzonder belast met :

– de implementatie van het sociale doel;

– het letten op de naleving van de statuten, van dit reglement en van de wetten die de VZW beheren; – het waken voor het behoud van het erfdeel ;

– de toepassing van de acceptatieprocedure van eventuele legs;

– de procedure van de eventuele ontbinding van de VZW; 4

– de eventuele toepassing van een herroepingsprocedure van een effectief lid; – procedures, acties, en alle gerechtelijke en extrajudiciaire handelingen;

– over het beheer de supervisie hebben.

Artikel 9 De secretaris-generaal (S.G.)

9.1. De S.G. organiseert en leidt het secretariaat van de VZW Hij is met het administratieve werk belast overeenkomstig de beschikkingen van de statuten en dit reglement

9.2. Zijn bevoegdheden omvatten onder meer de volgende verantwoordelijkheden en activiteiten:

– de A. V. bijeenroepen en organiseren;

– de R.V.B. bijeenroepen en organiseren;

– de verkiezingen van de bestuurders organiseren;

– de agenda van de A.V. opstellen

– de notulen van de A.V. en de R.V.B. opstellen;

– samen met de voorzitter alle stukken ondertekenen die de VZW binden;

– de facturen betreffende de leveringen aan het secretariaat ondertekenen voor “Goed voor betaling”;

– de briefwisseling behandelen die de lopende zaken betreft, en die niet van het domein van een ander lid van de R.V.B. is;

– de R.V.B. van elke ontvangen of verzonden belangrijke briefwisseling op de hoogte brengen; – de lijst van de leden van de vereniging bijwerken, met de hulp van de penningmeester;

– letten op de publicatie binnen de voorziene termijnen van de documenten die opgelegd zijn aan de VZW, in de bijlagen van het Belgische Staatsblad en ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel van de zetel van de VZW ;

– de voorzitter op de hoogte brengen van eventuele niet-uitvoering van de beslissingen van de R.V.B.;

– letten op de voortzetting van de aangevangen zaken waarvan de afloop wordt geremd of uitgesteld is;

– het verhuren en het beheer van de brievenbussen.

Artikel 10 De penningmeester

10.1. Hij is verantwoordelijk voor de houding van de boekhoudboeken en het gebruik van de middelen waarvan de R.V.B. het beleid heeft. Hij zal bovendien ervoor zorgen om de optimale productiviteit van de niet aangewende bedragen te verwezenlijken.

10.2. Inzake begroting en rekeningen : hij is verplicht om aan de A.V. de balans van het afgelopen jaar jaarlijks te presenteren evenals een begrotingsvoorstel voor het volgende jaar. 10.3. Inzake financieel beleid :

– hij neemt regelmatig de inkomsten en de uitgaven op en classeert ervan de bewijsstukken;

– hij veroorzaakt de transfers van fondsen volgens de beslissing van de R.V.B.; – hij ziet toe op de betaling van de taksen en belastingen;

– hij stelt op en ondertekent de cheques en overschrijvingen voor de lopende uitgaven die door fakturen worden gerechtvaardigd, die voor “goed voor betaling” werden medeondertekend door een gerechtigde bestuurder; 5

– hij ziet toe op de uitvoering van de begroting zoals deze door de A.V. werd gestemd en informeert de R.B.V. over zijn evolutie in de loop van het sociale jaar;

– hij incasseert de huurprijzen en de lasten die de huurders moeten;

– hij neemt in de boeken op en verdeelt de gemeenschappelijke en privatieve lasten toe te schrijven aan de huurders;

– hij brengt de R.V.B. op de hoogte van elke onregelmatigheid of achterstand in de betaling van huurprijzen of lasten .

10.4. Inzake bijdrage :

– hij stelt het bedrag van de bijdrage voor aan de A. V, na goedkeuring van de R.V.B. ;

– hij deelt aan de S.G. periodiek een lijst van de leden in regel voor bijdrage mee.

Artikel 11 De adjunkt secretaris-generaal (A.S.G.)

11.1. Hij ondersteunt de S.G. en de penningmeester in al hun administratieve en boekhoudkundige activiteiten.

11.2. Hij is gerechtigd om de S.G. en de penningmeester te vervangen in geval van verhindering.

11.3. Uit hoofde van artikel 28 van de statuten kan de functie van A.S.G. aan een van zijn effektieve leden, of niet, of aan een derde afgevaardigd worden.

Artikel 12 Sociale aangelegenheden

12.1. De voor sociale aangelegenheden verantwoordelijke bestuurder wordt verzocht de vice-voorzitter in alle activiteiten die een sociaal karakter hebben bij te staan.

12.2. Dit gebied omvat onder meer: – het Ereperk – de morele, materiële, geldelijke wederzijdse hulp; – de sociale betrekkingen in geval van overlijden,ongevallen, ziekenhuisopname, begrafenissen.

Artikel 13 Juridische aangelegenheden

13.1. De verantwoordelijke bestuurder is verzocht de vice-voorzitter bij te staan in al zijn verantwoordelijkheden die onder Artikel 8.2. zijn hernomen en die een juridisch aspect dragen. 13.2. Eventueel, zal hij zich belasten, in contact met de advocaat – advies, met de uitwerking, het opstellen, de registratie van de huurovereenkomsten, en hun eventuele aanpassingens in overleg met de R.V.B.

Artikel 14 Public relations

14.1. De verantwoordelijke bestuurder is onder meer met de volgende activiteiten belast:

– het onderhoud van de betrekkingen met de Defensie;

– het onderzoek van de betrekkingen in het milieu van de Luchtvaart en andere om de middelen te vormen noodzakelijk voor de werking van “het Fonds Leboutte”; 6

– de contacten met andere verenigingen lijkend op de onze;

– de reclame ten gunste van de VZW

Artikel 15 Het beheer

15.1. Minstens twee bestuurders zullen door de R.V.B. aangesteld worden om het beheer van het gebouw vermeld als “Het Huis der Vleugels” te waarborgen . Gezamenlijk zullen zij overgaan tot de uitwerking en het opstellen van de basisakte van het gebouw en het reglement van het beheer met betrekking tot de huurders.

15.2. De basisakte van het gebouw zal onder meer bevatten:

– de opsomming en de beschrijving van de gemeenschappelijke onderdelen; – de verdelingen ervan in gemeenschappelijke en privatieve delen;

– de verhoudingen van de gemeenschappelijke delen ten opzichte van het geheel van het gebouw; deze zullen de basis van de verdeling van de gemeenschappelijke lasten vormen;

– de eventuele servitudes ten laste van bepaalde huurders.

15.3. Het reglement van het beheer verzamelt de concrete regels waaraan de bezetters zich moeten onderwerpen teneinde een goed beheer toe te laten. Men vindt er, onder meer, de regels voor het gebruik van de gemeenschappelijke delen van het gebouw en de beschrijving van bepaalde taken en verantwoordelijkheden die op de huurders rusten.

15.4. De aangestelde bestuurders zijn belast met de betrekkingen met de huurders wat de gebieden betreft genoemd in artikel 15.3. en handelen als bemiddelaars tussen deze laatsten en de R.V.B. op dezelfde gebieden. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en de inrichting in het algemeen ten laste van de eigenaar van de gehuurde goederen dat wil zeggen de VZW.

15.5. Hun bevoegdheden bestrijken onder meer de volgende gebieden:

– de conderhouds- en dienstencontracten;

– de aankopen van uitrustingen en de uitvoering van de werken van minder dan 1500€

– de bestellingen van leveringen (bijvoorbeeld , producten van onderhoud, planten enz.);

– de handtekening als “goed voor betaling” van de fakturen betreffende bestelde werken en leveringen;

– het opstellen van het lastenboek en de aanvragen van kostenramingen met het oog op de werken van inrichting of de belangrijke reparaties;

– de prijsaanvragen met het oog op de aankoop van eventuele uitrustingen die het bedrag van 1500€ overschrijden ;

– de opstelling van bestellingsbons in overeenstemming met de R.V.B. en ondertekend door twee bestuurders ;

– het toezicht op de uitvoering van de werken en inrichting evenals de ontvangst van de levering;

– de overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake liften, brand, veiligheid en hygiëne;

– de overeenstemming aan de voorschriften die door de “HORECA” regelementering worden opgelegd;

– het dagelijkse beleid van de gemeenschappelijk delen;

– de opstelling van de staat van onderhoud, de inventaris en de verschillende opmetingen van verbruik die normaal vóór en na de bezetting van het goed door een zelfde huurder worden uitgevoerd ;

– de algemene inventaris van het flatgebouw.

15.6. De bijzondere activiteiten van elke bestuurder die deel utimaakt van het beheer, zullen na overleg tussen hen bepaald worden en overgemaakt aan de R.V.B. Artikel 16 Culturele- en ontspanningsaangelegenheden

16.1. De verantwoordelijke bestuurder is onder meer met de volgende activiteiten belast:

– de organisatie van recepties en plechtigheden;

– het opzoeken en het opstellen van een bundel betreffende het historische overzicht van de vereniging;

– de organisatie van activiteiten met cultureel en/of ontspanningskarakter ten gunste van de leden van de vereniging;

16.2. Om zijn taak tot een goed einde te brengen, zal de verantwoordelijke bestuurder voor dit gebied in nauwe samenwerking met zijn collega belast met public relations werken.

Sektie VIII – Verenigingen

Artikel 17 Sociale zetels

17.1. De verenigingen zonder winstoogmerk en de beroepsverenigingen die activiteiten hebben, op het gebied van de luchtvaart en parachutisme kunnen hun sociale zetel in het Huis der Vleugels onderbrengen.

17.2. Deze verenigingen zijn verplicht om hun aanvraag voor teleggen aan het secretariaat van het Huis der Vleugels volgens het formulier in Bijlage 2, genoemd “Steekkaart voor Verenigingen”.

17.3. Opdat de vraag gunstig ontvangen kan worden, moeten minstens twee bestuurders van elke vereniging lid van het Huis der Vleugels zijn. Deze voorwaarde moet vervuld worden voordat de vereniging in kwestie gemachtigd kan worden om zijn sociale zetel in het HDV onder te brengen. De namen van de bestuurders moeten op de fiche voorkomen waarvan sprake in 17.2.

17.4. De toetredingsaanvragen van de verenigingen zijn voor te leggen aan de R.V.B..pour goedkeuring.

17.5. De verenigingen mogen geen commercieel karakter hebben. Hun activiteit mag geen enkel politiek, filosofisch, taalkundig of religieus doeleinde nastreven.

17.6. Een jaarlijkse bijdrage waarvan het bedrag door de R.V.B. wordt bepaald is voor het onderbrengen van de sociale zetel in het HDV te betalen. Deze bijdrage blijft verschuldigd zolang de vereniging niet zijn opzeg schriftelijk heeft gegeven. Het gebruik van een brievenbus is in deze bijdrage inbegrepen.
Bedrag van de bijdragen op 1/01/2017 60€ per jaar.

Artikel 18 Brievenbussen

18.1. De verenigingen die hun sociale zetel in het HDV hebben, moeten een van de genummerde brievenbussen gebruiken, gelegen in het voorportaal van het gebouw.

18.2. Het nummer van de bus moet op elke briefwisseling voorkomen die aan de vereniging in kwestie is gericht. Hij moet eveneens op de hoofding van het briefpapier alsmede op de enveloppen aangebracht worden die door de vereniging worden gebruikt.

18.3. Een borg voor de sleutel moet op het moment van de toetreding betaald worden. Hij zal teruggegeven worden wanneer de vereniging aan het gebruik van de brievenbus zal verzaakt hebben en de sleutel zal hebben teruggegeven. De huurders van kantoren betalen geen bijdrage.

18.4. Het verhuren van een brievenbus aan verenigingen die hun sociale zetel niet in het HDV hebben, kan overwogen worden ingeval bussen beschikbaar zijn. Deze verenigingen moeten aan dezelfde criteria van toelating en bijdrage voldoen als degenen waarvan sprake in artikel 17.

18.5. Wanneer een vereniging het HDV verlaat, is het absoluut nodig dat zij al haar correspondenten van haar adresverandering verwittigt. Elke verwijzing naar het adres van het HDV moet van het briefpapier geschrapt worden.

18.6. In geval van verandering van sociale zetel, zal het doorsturen van de post niet gewaarborgd worden.

Artikel 19 Vergaderingszalen en andere faciliteiten

19.1. Het Huis der Vleugels stelt aan zijn leden en hun gasten vergaderingszalen alsmede zijn bar en zijn restaurant ter beschikking.

19.2. Deze faciliteiten worden door de gerant beheerd. Elk verhuren en reservering moeten zich doen door zich tot hem of aan zijn personeel te richten.

19.3. De verenigingen die lid van het HDV willen worden zonder noch hun sociale zetel noch een brievenbus er te hebben zullen een zelfde bijdrage betalen als zij van wie sprake is in 17.6. hiervoor. Zij zullen bovendien twee bestuurders als leden van het Huis der Vleugels ten persoonlijke titel moeten hebben.

SECTIE IX – Leboutte-fonds

Artikel 20

De VZW “Het Huis der Vleugels” heeft tijdens zijn algemene vergadering van 7 juni 1990, besloten om een fonds ter aanmoediging en hulp voor de luchtvaartloopbaan te creëren, ” Fonds Generaal Leboutte” genoemd.Het reglement van dit fonds is het onderwerp van een afzonderlijk document, genoemd Reglement Fonds Generaal Leboutte.

SECTIE X – Allerlei

Artikel 21 Secretariaat van de zetel van de VZW

21.1. De documenten en de archieven moeten zonder uitzondering in het secretariaat van de zetel bewaard worden; derhalve moet een kopie van elke binnenkomende en uitgaande briefwisseling aan de S.G. worden gericht, die het klassement ervan waarborgt.`

21.2. De leden van de R.V.B. zullen ter plaatse de stukken kunnen raadplegen, zonder ze af te halen, ten zij een vergunning van de voorzitter of S.G. In dergelijk geval, zal de tijdelijke afwezigheid van het document genoteerd worden in een speciaal register, evenals in het dossier waarvan het is uitgetrokken.

21.3. Het kantoor zal voor alle leden open zijn volgens een dienstregeling die door de R.V.B. zal bepaald worden en in het periodieke bulletin en op de Internet site zal gepubliceerd worden. Deze uren zullen eveneens op de tabellen van het HDV te kennen gegeven worden

21.4. Ieder lid van de vereniging kan in aanwezigheid van een bestuurder en onder diens verantwoordelijkheid een dossier of een document raadplegen, voor zover deze stukken niet als vertrouwelijk zijn aangegeven.

21.5. De bestuurder zullen toegang tot het kantoor hebben tijdens de officiële openingsuren van het Huis der Vleugels: een sleutel zal hun met het oog hierop ter beschikking gesteld worden.

Artikel 22 Hoofding van de VZW

22.1. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van de vereniging, vermelden de naam van de vereniging “Het Huis der Vleugels” onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “vzw”, en het adres van de zetel van de vereniging.

22.2. Het briefpapier met hoofding van de vereniging zal slechts gebruikt worden in geval van toegelaten of officiële briefwisseling of verspreiding.Elk misbruik kan bestraft worden met afzetting die door de algemene vergadering op voorstel van de R.V.B. wordt uitgesproken.

Artikel 23 Regelmentering van de vergaderingen van de R.V.B.

23.1. Wanneer, na discussie en stemming, een beslissing is genomen, verbindt zij alle leden van de raad

23.2. Degenen die tegen hebben gestemd of zich hebben onthouden kunnen echter hun naam en hun standpunt in de Notulen doen noteren.

23.3. De validatie van de volmachten in de R.V.B. zal gebonden zijn aan de volgende criteria : – een bestuurder kan slechts door een andere bestuurder worden vertegenwoordigd;een bestuurder kan slechts van één volmacht drager zijn; – de volmacht is slechts geldig voor één bepaalde vergadering en moet uitdrukkelijk met het oog hierop opgesteld zijn.

Artikel 24 De Notulen van de vergaderingen van de R.V.B.

24.1. De secretaris-generaal stelt de notulen van elke vergadering van de R.V.B. op. De notulen moeten bevatten: – de lijst van de aanwezigen, verontschuldigden en afwezigen; – een samengevat maar nauwkeurig verslag van de debatten; – de ingediende voorstellen en de maatregelen die door de raad werden getroffen.

24.2. De handgeschreven analytische nota’s of de door de S.G. opgenomen audiobanden, worden aan de archieven toegevoegd. In geval van onenigheden, zullen zij de rechtsgeldigheid aantonen. Vanaf deze aantekeningen of registraties zal een project van notulen opgesteld worden en onderworpen aan de goedkeuring van de voorzitter; een beknopt verslag ervan zal gericht worden aan de leden van de R.V.B. Bij het begin van elke vergadering, wordt het project van notulen van de vorige vergadering door de R.V.B. goedgekeurd na er de toegelaten wijzigingen aangebracht te hebben . 10 De notulen van de vergaderingen kunnen slechts enkel aan de leden van de R.V.B. meegedeeld worden; zij staan ter beschikking van de leden van de raad in het secretariaat.

Artikel 25 Het peterschap

25.1. In het voornemen om “het traditionele niveau” van het Huis der Vleugels te handhaven, moet elke peterschap van kandidaat-leden Het is absoluut noodzakelijk dat de peters zich inlichten betreffende: – de waarachtigheid van de inlichtingen die door de kandidaat worden verstrekt; – de burgerlijke en morele ingesteldheid evenals de karaktertrends en het algemene gedrag van de persoon in kwestie.

25.2. In geval van latere moeilijkheden in het gedrag van een lid, zullen degenen die hem ondersteund hebben verzocht worden tussen te komen bij belanghebbende opdat hij zich zou verontschuldigen, veranderen van houding of aftreden volgens het geval; dit vóór om het even welke andere tussenkomst.

Artikel 26 Wijziging van het reglement

Dit reglement kan aangevuld of gewijzigd worden op voorstellen die voor goedkeuring bij de R.V.B. zullen ingediend worden.De wijzigingen zullen met de eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders aanvaard worden.

Artikel 27 Goedkeuring van het reglement

Dit huishoudelijk reglement werd door de raad van bestuur van het Huis der Vleugels op zijn vergadering van 16 maart 2005 goedgekeurd.

Waren aanwezig of vertegenwoordigd :

– BUISSERET Claude

– CLOECKAERT Hugo

– de RAIKEM Maurice

– GOOSSENS Camille

– LOMBET Hubert

– MAUS Johan

– OCKET Paul

– TERRASSON Marcel

– TOURNAY Thierry

Artikel 28 Achtereenvolgende wijzigingen: zie bijlage 3.

 

Gedaan te Brussel, op 16 maart 2005

De secretaris-generaal,  (getekend) Johan Maus

De voorzitter   (getekend)  Camille Goossens