Verslag van de Algemene Vergadering 2020

Er zijn 23 leden aanwezig of vertegenwoordigd.

1. Inleiding door de voorzitter, François Florkin

De voorzitter heet de aanwezige leden welkom en presenteert de agenda voor deze algemene vergadering. Hij vroeg om een ​​minuut stilte voor de zeven leden van Het Huis der Vleugels die stierven in het jaar 2019 : José de Smet, Françis Esch, Léon Haderman, Léo Lambermont, José Michel, Fons Smits. Hij deelt ook het recente overlijden van ons lid Ronald Cazaerck mee.

2. Goedkeuring van het verslag van de A.V. van 13 maart 2019

De voorzitter verklaart dat hij geen opmerkingen heeft ontvangen over de notulen van de AV van 13 maart 2019 en vroeg of iemand alsnog opmerkingen heeft. Bij een ontkennend antwoord wordt de tekst van het verslag goedgekeurd.

3. Activiteitenverslag 2019

De Secretaris-generaal Nicolas Minguet leest het activiteitenverslag 2019 voor:
Overleden leden: 7 leden zijn in 2019 overleden : José de Smet, Françis Esch, Léon Haderman, Léo Lambermont, José Michel, Fons Smits.
·      Lidmaatschapssituatie: 29 nieuwe leden vervoegden in 2019 onze gelederen. 2 leden namen ontslag en 37 leden werden geschrapt wegens het niet betalen van het lidmaatschap. Op 31 december 2019 hadden 252 leden hun lidgeld betaald, waaronder 145 Vieilles Tiges.
·      Situatie Verenigingen / Clubs: Op 31 december 2019 hadden 31 verenigingen / clubs hun sociale zetel in Het Huis der Vleugels.
·      De Raad van Bestuur kwam gedurende het jaar 4 keer bijeen.
·      De hoogtepunten van het jaar waren:
–       Nieuwjaarsreceptie samen met de VTB
–       Leggen van een krans op Remembrance Day aan het ereperk.
–       Sponsoring van “Aviation Night”.
–       Uitreiking van de prijs Marie Monseur-Fontaine aan Cdt Vlieger Gunther Vandeputte.
·      Periodieke review: in 2019 werden twee insteken gepubliceerd in het VTB-magazine.
·      Werken en aankopen:
–       Einde renovatie van de overloop op de 6e verdieping en het kantoor aan de voorzijde rechtsvoor op de 6e verdieping
–       Opfrissing van de vergaderzaal op de 2e verdieping
·      Werken en aankopen gepland voor 2020:
–       Renovatie van het brandpreventiesysteem voor het hele gebouw. (gepland in 2019 en niet uitgevoerd)
·      Beheer van restaurant en kamers.
Herinnering aan de situatie
–       Einde van de operationele overeenkomst met de heer Hieu Nguyen:
De heer Nguyen is in 2000 in dienst getreden en kwam op het einde van de tweede periode van de overeenkomst (2 x 9 jaar) op 31 augustus 2018 aan.
De lokalen worden niet onderhouden zoals het hoort (als een goede huisvader), sommige zijn in slechte staat en de hygiëne laat te wensen over. De Raad van Bestuur besloot het contract niet te verlengen.
De heer Nguyen was het daarmee eens, maar vroeg ​​om te mogen vertrekken in december 2018. Dat werd toegestaan.
–     Vervolgens werd een nieuwe  overeenkomst opgesteld. Die voorziet  een minimale huur van € 2.500, – per maand,  werd door een gespecialiseerd advocatenkantoor gecontroleerd  en voorziet  alle maatregelen in geval van wanbeheer. Ze zorgt ook voor een bevoorrechte behandeling van onze leden en verenigingen.
–     Er wordt via meerdere media gezocht om een ​​nieuwe manager te vinden. Na screening van de 23 kandidaten (waaronder ook Mr Nguyen) koos het bestuur een inschrijver die in januari 2019 had moeten starten.
Evolutie sinds de AV van 2019
– In juni 2018 heeft de adviseur van de heer Nguyen ons laten weten dat hij van mening was dat de overeenkomst met de heer Nguyen niet legaal was en dat het een commerciële huurovereenkomst betrof, ondanks het feit dat de overeenkomst de tekst bevat : “De belanghebbenden zijn het erover eens dat deze overeenkomst op geen enkele manier kan worden beschouwd als een commerciële lease.”
De advokaat  besloot dat Mr. Nguyen op zijn plaats blijft. De Raad van Bestuur heeft vervolgens bij de handelsrechtbank een klacht neergelegd.
–    In juni 2019, na 10 maanden uitwisseling van argumenten tussen de partijen, besloot de rechtbank de zaak  op 20 juni 2020 te behandelen.
·        Wijziging van de statuten
–    In navolging van de wet tot invoering van het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, moeten de statuten van de bestaande VZW’s. worden gewijzigd vóór 1 januari 2024.
Het wijzigingsproces is aan de gang voor de statuten van het Huis deer Vleugels en de wijziging zou kunnen worden voorgesteld op de AV van 2021.

4. Verslag van de Penningmeester

Penningmeester Luc Defrancq presenteert de rekeningen voor het jaar 2019.
• Kastoestand  op 1 januari 2019:                                 ​​59.377,39€
• Omzet 2019:                                                              142.356,68 €
• Kosten 2019:  ​​                                                          112.711,42€
waarvan:
o   19.377,17€     voor onderhoud infrastructuur
o   18.863,90€     aan renovatie van infrastructuur
o € 38.743.271€  aan belastingen, roerende voorheffing en bijdragen
• Kastoestand op 31 december 2019:     ​​89.022,65€
d.w.z. een positief financieel resultaat van   29.645,26€  voor 2019.
• Begroting 2020:
o Omzet 144.000 €
o Terugkerende kosten 98.200 €
o Programma’s:
•       Brandpreventie  20.000€
o Geschat financieel resultaat + 25.800€
• Er moet ook rekening worden gehouden met de waarde van het gebouw op 31/12/2019
o 1.033.679,41€  aan marktwaarde (belastingaangifte op vzw’s).
o Verzekerd voor  2.973.747€  (+ 93.262€ inhoud).

De voorzitter feliciteert de secretaris-generaal en de penningmeester met hun zeer duidelijke presentatie.

5. Verslag van de Toezichthouders

Het verslag Mevr. Marie-Christine Lybaert, toezichthoudster van onze Vereniging, wordt voorgelezen.  Ze stelt met voldoening vast dat de rekeningen 2019 met de meeste zorgvuldigheid werden bijgehouden, waardoor een goed gestructureerd en getrouw overzicht van het financiële resultaat van de Vzw. voor 2019 gegeven wordt.
De Controleurs stellen bijgevolg voor dat de A.V. de door de RvB voorgestelde rekeningen van het werkjaar 2019 goedkeurt.

6. De A.V. keurt de rekeningen 2019 en het voorgestelde budget 2020 goed. Zij ontlast de Toezichthouders en Bestuurders voor de rekeningen 2019.

7. Aanstelling van een Toezichthouder

De voorzitter deelt mede dat Mr Xavier Janssens en Mevr Marie-Christine Lybaert het komende jaar niet meer beschikbaar zullen zijn om de functie van toezichthouders waar te nemen.
De voorzitter houdt er uitdrukkelijk aan in naam van de Raad van Bestuur Mevr Marie-Christine Lybaert en Mr Xavier Janssens hartelijk te bedanken voor hun jarenlange deskundige inzet als toezichthouders van onze vereniging.

Hij stelt Mr Jan Demeyere voor als toezichthouder voor 2020.
De algemene vergadering accepteert unaniem.

8. Verkiezing van bestuurders

De volgende bestuurders zijn aan het einde van hun mandaat en zijn herkiesbaar:
François Florkin, Claude Buisseret, Patrick Janssens de Varebeke, Francis Van Den Bossche, Jack Waldeyer en Michel Top.
De algemene vergadering stemt unaniem voor hun herverkiezing.
Bijgevolg blijven de huidige leden van de Raad van Bestuur een jaar in functie.

9. De Voorzitter sluit de Algemene Vergadering en bedankt de bestuurders voor het geleverde werk ten voordele van het Huis der Vleugels  in 2019 en nodigt iedereen uit voor het glas van de vriendschap.