1. HISTORIEK

Bij de algemene vergadering van 7 juni 1990 heeft de VZW ” Het Huis der Vleugels” beslist een fonds ter bevordering en steun van de luchtvaartloopbanen op te richten. Het werd “Generaal Leboutte Fonds” genaamd.

De Luitenant Generaal Vlieger Lucien Leboutte werd op 5 maart 1898 geboren. Bij het Militair Vliegwezen ingelijfd, deed hij er dienst als jachtpiloot. In 1940 werdhij krijgsgevangen genomen, doch kon ontsnappen en België verlaten. Hij stak over naar Engeland in 1941 en nam dienst in een smaldeel nachtjagers, alhoewel hij de leeftijdsgrens voor dit soort inlijving had overschreden. Wegens zijn uitzonderlijk gedrag in operaties werd hij met het Distinguished Flying Cross (DFC) onderscheiden.

Bij zijn terugkeer in België werd hij de eerste Stafchef van de nieuwe Luchtmacht die hij volgens de richtlijnen van de regering had opgericht en georganiseerd.
De Luitenant Generaal Vlieger L. Leboutte DFC heeft zich daarenboven steeds voor de luchtvaart ingezet. Hij was namelijk voorzitter van de Luchtkadetten van België, van de Vieilles Tiges van België, van de Fraterniteit van de Belgische Vliegers van de RAF, van de Royal Air Force Association Belgian Branch. Tenslotte was hij gedurende meer dan 40 jaar voorzitter van Het Huis der Vleugels.

Het is dan ook als aandenken aan zijn voorzitter, die op 28 oktober 1988 overleed, en om hem eer tebewijzen, dat Het Huis der Vleugels dit Fonds, dat zijn naam draagt, oprichtte.

2. DOEL

Het Generaal Leboutte Fonds heeft tot doel jonge kandidaten te helpen bij het opbouwen van een loopbaan van piloot door ze geld te lenen om een gedeelte van de kosten van cursussen, training en examens te dekken met het oog op het verwerven van een vergunning van beroeps- of lijnpiloot.

Het Fonds dient gezien als een geldelijke hulp onder de vorm van een lening. Het heeft niet als doel de kandidaat tot aan het einddoel te brengen voor het bekomen van een vergunning . Het is enkel bestemd voor hen die reeds geslaagd zijn in het theoretisch examen van beroepspiloot IFR of van lijnbestuurder.

3. HERKOMST VAN DE GELDEN

Het Leboutte fonds zal worden samengesteld door giften komende uit de luchtvaartmiddens, te beginnen met de VZW Het Huis der Vleugels.
Het zal worden heraangevuld met de aflossingen van de toegewezen leningen.

4. JURY

De jury bestaat uit de Raad van Bestuur van Het Huis der Vleugels. Ten minste twee derden van de leden moeten aanwezig zijn. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
De genomen beslissing wordt in het proces verbaal opgenomen.

5. KANDIDATUREN

a. Om een kandidatuur in tedienen dient aan volgende voorwaarden voldaan:
houder zijn van een gehomologeerd diploma van hoger secundair onderwijs
meerderjarig zijn
een getuigschrift van goed gedrag en zeden bezitten
lichamelijk geschikt zijn en binnen de zes maand vóór het indienen van de kandidatuur het geneeskundig geschiktheidsonderzoek, voorzien door het Directoraal generaal van de Luchtvaart, ondergaan hebben
geslaagd zijn in het theoretisch examen van beroepspiloot IFR of van lijnbestuurder
een gekwalificeerde en door de officiële instanties (Directoraal generaal van de Luchtvaart), SABENA, FAA…) erkende luchtvaartschool gekozen hebben.
b. De aanvraag voor lening dient op een door het Fonds bezorgd formulier te worden ingediend. Dit formulier vermeldt de attesten die dienen voorgelegd te worden.

c. De beslissing van de jury kan drie vormen aannemen :
kandidatuur aanvaard, gevolgd door het bedrag van de lening en een eventuele rentevoet
kandidatuur geweigerd
kandidatuur uitgesteld.
De uitgestelde kandidaat mag zijn kandidatuur het volgend jaar opnieuw indienen, voor zover hij of zij nog steeds aan de gestelde voorwaarden voldoet

6. PUBLICITEIT

Telkens het mogelijk is zal er in de luchtvaarttijdschriften en op geschikte plaatsen publiciteit gemaakt worden voor het Generaal Leboutte Fonds.
De Raad van Bestuur zal hiervoor de nodige uitgaven toestaan.

7. AARD DER LENINGEN

De leningen worden mits een eventuele rentevoet toegestaan die elk jaar door de Raad van Bestuurwordt bepaald.

Naargelang de keuze van de begunstigde wordt een eenmalige, driemaandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse toelage verleend. Deze zal worden betaald :
rechtstreeks aan de begunstigde zoals overeengekomen met het Huis der Vleugels
onder de vorm van schoolgeld aan de gekozen school.
Wanneer de lening is toegekend en de beslissing ter kennis van de begunstigde werd gebracht, beschikt deze over een termijn van vijftien werkdagen om het bedrag er van ter zetel van de vereniging in ontvangst te nemen.

8. VOORWAARDEN VAN TOEKENNING

De begunstigden verbinden zich er toe het bewijs te leveren dat ze het schoolgeld aan de gekozen school hebben betaald.

Ze moeten een levensverzekering aangaan die het openstaand saldo van delening verzekert en het bewijs van de betaling der premie voorleggen. De begunstigde is de vzw Het Huis der Vleugels. Een type-contract kan bij het Huis der Vleugels bekomen worden.

Ze dienen om de zes maand hun vordering te melden in de cursussen en de vlieguren.

De lening mag alleen dienen voor het bekomen van een vergunning van beroeps- of lijnbestuurder. Ze kan onderbroken worden indien de kandidaat de voorschriften die delening bepalen, niet naleeft.

De begunstigden moeten lid zijnof worden van de VZW Het Huis der Vleugels op het ogenblik dat zij in kennis gesteld worden van de toekenning van de lening. Zij moeten minstens lid blijven tot de lening volledig is terugbetaald.

9. AFLOSSING

De aflossing van de lening zal het voorwerp uitmaken van een onderhandse overeenkomst tussen de VZW en de kandidaat.
De terugbetaling zal aanvangen een jaar na het toekennen van het eerste kapitaal en moet ten laatste vier jaar na de ondertekening van de overeenkomst beëindigd zijn. De wijze van aflossing zal in de onderhandse overeenkomst worden bepaald.

Indien de aflossing niet binnende voorziene termijnen gebeurt, zal het saldo na aanmaning kunnen ingevorderd worden. In geval de lening niet afgelost wordt, zal het Fonds een onderzoek instellen en in voorkomend geval de terugbetaling rechterlijk vervolgen.